Wypadek przy pracy rolniczej. Kiedy i komu przysługuje odszkodowanie?

Jednorazowe rekompensata z tytułu wypadku przy pracy rolniczej ustala się proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie jednak nie przysługuje, jeżeli ubezpieczony spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc nietrzeźwym sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.
Strona 1 z 11